Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm những nội dung nào?

Hiện nay, quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản đã nêu rất rõ về các hoạt động của kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản. Theo đó, kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản được quy định như sau:

Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm những nội dung nào?Căn cứ:
- Luật kinh doanh bất động sản 2014;

Nội dung của dịch vụ tư vấn bất động sản:

1. Dịch vụ tư vấn bất động sản

Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

1.1 Điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn BĐS: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

1.2 Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS:
 • Tư vấn pháp luật về BĐS;
 • Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh BĐS;
 • Tư vấn về tài chính bất động sản;
 • Tư vấn về giá BĐS;
 • Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.
1.3 Một số quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản

 • Nội dung tư vấn bất động sản, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn BĐS do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
2. Dịch vụ quản lý bất động sản

Được quy định tại Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể:

2.1 Điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2.2 Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản

Bao gồm:
 • Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất;
 • Tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của BĐS;
 • Tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa BĐS;
 • Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng BĐS của khách hàng theo đúng hợp đồng;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất.
2.3 Một số quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản
 • Nội dung quản lý BĐS, thời gian, phạm vi quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá dịch vụ quản lý bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Trên đây là một số nội dung đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS.

0 Nhận xét