Trình tự, thủ tục điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư tại Việt Nam

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Nghị định31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Các VBPL khác có liên quan.

 

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CỦA DA ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

2.1. Danh mục hồ sơ điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư tại Việt Nam

Danh mục hồ sơ điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư tại Việt Nam gồm các tài liệu như sau:

1)     Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2)     Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư tại Việt Nam;

3)     Quyết định của nhà đầu tư ("NĐT") về việc điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư;

4)     Bản Giải trình lý do điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư;

5)     Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: Đối với trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ bao gồm Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của NĐT: BB ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh NĐT có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.

6)     Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ("GCN") đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

7)     Đề xuất dự án đầu tư;

8)     Bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau:

(i)        Báo cáo tài chính trong 01 năm gần nhất của tổ chức kinh tế thực hiện dự án hoặc xác nhận của ngân hàng NĐT đã góp đủ vốn;

(ii)     Đối với trường hợp NĐT là tổ chức, hồ sơ cần tài liệu sau: xác nhận số dư của NĐT hoặc bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

(iii)   Đối với trường hợp NĐT là cá nhân: hồ sơ cần xác nhận số dư của NĐT hoặc bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của NĐT và tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của NĐT.

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu của DA đầu tư tại Việt Nam

2.2.1. Đối với dự án đầu tư đã được cấp GCN đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu của DA đầu tư tại Việt Nam thực hiện như sau

NĐT chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ, NĐT sẽ nhận được GCN đăng ký đầu tư đã điều chỉnh.

2.2.2. Đối với dự án đầu tư đã được cấp GCN đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu của DA đầu tư tại Việt Nam thực hiện như sau:

NĐT chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhân hồ sơ điều chỉnh mực tiêu của DA đầu tư hợp lệ, Bộ KH&ĐT cấp GCN đăng ký đầu tư mới cho NĐT.

2.2.3. Đối với dự án đầu tư đã được cấp GCN đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu của DA đầu tư tại Việt Nam thực hiện như sau

NĐT chuẩn bị 08 bộ h.sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhân hồ sơ điều chỉnh mực tiêu của dự án đầu tư hợp lệ, Sở KH&ĐT cấp GCN đăng ký đầu tư mới cho NĐT.

2.2.4. Đối với dự án đầu tư đã được cấp GCN đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư tại Việt Nam thực hiện như sau

NĐT chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh mực tiêu của dự án đầu tư hợp lệ, BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp GCN đăng ký đầu tư mới cho NĐT.

III. CÁC HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CỦA DA ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Để nộp hồ sơ điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tại Việt Nam, NĐT có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

- Hình thức thứ nhất: NĐT nộp hồ sơ điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư tại Việt Nam trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

- Hình thức thứ hai: NĐT nộp hồ sơ điều chỉnh mục tiêu của dự án đầu tư tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài: https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx

Tuy nhiên, hiện nay hình thức này vẫn chưa được triển khai nộp trực tuyến toàn bộ, vì thế sau khi đăng ký nộp trực tuyến thì NĐT cần nộp bản gốc cho Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

 


0 Nhận xét