Có được Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về tài sản góp vốn. Theo đó:
"1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật".
Hình ảnh minh họaCăn cứ nội dung nêu trên thì quyền sử dụng đất hoàn toàn có thể trở thành tài sản góp vốn.

Tại điểm a khoản 1 Điều 35 quy định về việc Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn:
"1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ".

Như vậy, trong trường hợp mà các cổ đông muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào để thành lập doanh nghiệp thì bắt buộc phải tiến hành làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho một người khác thì thông thường sẽ phải chịu lệ phí trước bạ nhà đất, tuy nhiên, trong trường hợp này thì lại không phải chịu lệ phí trước bạ.

Để có thể góp vốn thành lập công ty, quyền sử dụng đất dùng để góp vốn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất năm 2013.

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ những nội dung đã nêu ở trên, thì chúng ta hoàn toàn có quyền góp quyền sử dụng đất vào để làm vốn thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tiến hành góp vốn...

0 Nhận xét