Kiểm tra định kỳ các dự án vốn ngoài ngân sách (định kỳ 6 tháng/lần) tại thành phố Hà Nội

Các sở, ngành thành phố liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo, cập nhật thông tin về việc triển khai thực hiện dự án để định kỳ đánh giá, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội..

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.


Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Đồng thời có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ các dự án đầu tư và xây dựng rõ quy trình, phân công rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong công tác quản lý dự án đầu tư.

Ngoài ra cũng phải đẩy nhanh việc xây dựng, điều chỉnh, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư để quản lý tình hình thực hiện, thông tin dự án đầu tư phù hợp theo hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin theo yêu cầu của thành phố;
Theo dõi, giám sát các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, thực hiện bảo đảm quản lý chặt chẽ từ khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định, các cơ quan liên quan bảo đảm kết nối liên thông, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu của các cấp, các ngành thành phố.

Các sở, ngành thành phố liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo, cập nhật các thông tin về việc triển khai thực hiện dự án đến các sở: KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng (đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị) để định kỳ 6 tháng/lần đánh giá, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện quy hoạch, đầu tư, xây dựng của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý đối với các dự án không thực hiện, kéo dài nhiều năm, không liên hệ, không phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.


UBND thành phố cũng đã giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư rà soát, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (đối với các dự án mà Nhà nước thu hồi đất).

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất... để thực hiện dự án theo quy định đối với các trường hợp đã được Uỷ Ban nhân dân thành phố chấp thuận cho phép thực hiện.

Cùng với đó, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác thu hồi đất trên thực địa đối với các dự án vi phạm mà Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất để giao cho UBND quận, huyện, thị xã quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch.

Được biết, thành phố Hà Nội hiện có 37 dự án chưa được khắc phục dứt điểm theo kiến nghị giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012. 18 dự án mà Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định thu hồi đất, song các tổ chức được giao quản lý đất thu hồi chạm hoàn thiện thủ tục nhận ban giao và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 38 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến hết 30/5/2021. 8 dự án đã được giao đất sau đó điều chinh quy hoạch cần xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung. 63 dự án chưa giao đất chậm triển khai. 287 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm đất đai cần tiếp tục theo dõi, giám sát.

(nguồn: internet)

0 Nhận xét