Chính sách của Nhà nước về lao động (Bộ luật lao động 2019)

[tintuc]
Để đảm bảo sự phát triển ổn định của đất nước, thúc đẩy nền kinh tế hội nhập và phát triển xứng tầm với các nước phát triển trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta trong những năm gần đây đã luôn nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra những chính sách, quyết định mang tính chất chiến lược, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước, kinh tế và xã hội. 


Một trong những nội dung đó, thì vấn đề liên quan đến lao động chính là một trong những vấn đề cốt lõi, mang tính chất xương sống của nền kinh tế. Bởi đó, Nhà nước ta đã quy định và đưa ra 7 chính sách cơ bản, xuyên suốt và bao trùm trong lĩnh vực lao động, để từ đó đảm bảo sự ổn định của thị trường.
Nội dung các chính sách của Nhà nước về lao động được quy định mới nhất tại Điều 4 Bộ luật lao động 2019, nội dung cụ thể: 

1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động; áp dụng một số quy định của Bộ luật này đối với người làm việc không có quan hệ lao động.

4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; nâng cao năng suất lao động; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; hỗ trợ duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung, cầu lao động.

6. Thúc đẩy người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

7. Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên.

Trên đây là các nội dung chính của Chính sách của Nhà nước về lao động (nguồn: Điều 4 Bộ luật Lao động 2019)
[/tintuc]

0 Nhận xét